Select Page

The European Green Pact reaffirms the Commission’s ambition to make Europe, by 2050, the first climate-neutral continent. It aims to involve citizens and society, as a whole, in actions to combat climate change.

The ECIPES program, which appeared 15 months ago as a proposal at the initiative of IDEP Moldova, aims to ensure the use and renovation of 200,000 appliances, the realization of 500 green projects at the local level and the launch of 2,000 eco-businesses by young people. Through this program we want to finance from European funds 17% of the population of the Republic of Moldova, 50% of town halls and 2,000 young people, future entrepreneurs.

Through this program it is desired the financing from European funds 17% of the population of the Republic of Moldova, 50% of town halls and 2,000 young people, future entrepreneurs. As the three components of the ECIPES program bear an ecological footprint, the wish of the initiators of the program is that, through it, the Republic of Moldova to associate itself with the European Ecological Pact. The European Green Pact or the European Green Pact covers all sectors of the economy, in particular transport, energy, agriculture, buildings and industrial sectors, such as steel, cement, ICT, textiles and chemicals. As, in the framework of the European Green Pact, an ambitious package of measures to protect Europe’s natural environment (from significantly reducing greenhouse gas emissions to investing in cutting-edge research and innovation), the central part is represented by climate action, environmental projects with major impact in EU regions are those funded by: LIFE program, European Fund Regional Development Fund, European Agricultural Fund for Rural Development, Horizon 2020, European Social Fund, Norwegian Grants, European Neighborhood Instrument, Development Cooperation and International Cooperation, etc. LIFE 2018-2020 specifies that integrated projects under the Environment Sub-Program (for which projects may be submitted until 6 October 2020) will target co-financing actions with the main aim of helping Member States and regional / local authorities to implement of environmental plans or strategies related to nature, water, air, waste. The EAR-AER experience in the field of environment-focused projects generated the request from IDEP Moldova to provide concrete measures to align the Republic of Moldova with the provisions of the European Green Pact. EAR-AER, like the other participants in the Conference, appreciated the initiative of IDEP Moldova to create an integrated program focused on citizens, young people and municipalities with a remarkable ecological and digital dimension. Also, the enthusiasm and abnegation of the non-governmental organization to attract European funds directly to citizens and localities in order to make a major contribution to the achievement of the European Green Pact is to be noted and promoted as good practices for regional development.

The Green Pact provides the EU with the right choices in response to the socio-economic crisis while transforming Europe into a sustainable and climate-neutral economy. The EU has created a key tool to ensure that the transition to a climate-neutral economy takes place fairly and that no one is left behind: The mechanism for a fair transition. It will supplement the substantial contribution from the EU budget through all instruments that are directly relevant to the transition. As such, the instrument of the EU Recovery Plan, Next Generation EU, strengthens the European Green Pact and Horizon Europe, investing in essential infrastructure (from 5G to housing renovation). At the same time, the Next Generation EU tool allows “the transition to a climate-neutral economy to leave no one behind”.

The Republic of Moldova is the largest beneficiary of European funds in the eastern neighborhood. During this period, to overcome the pandemic crisis of COVID-19, the Republic of Moldova benefited from economic assistance of 87 million euros, as well as 140 million euros allocated by the EU to the Eastern Partnership countries.  At the same time, € 100 million has been allocated by the EU to support SMEs and € 11 million for civil society.

EAR-AER oferă un punct de vedere din perspectiva proiectelor focusate pe mediu cu impact major în regiunile UE la Conferința Moldova-Bruxelles: Pactul Verde European și Programul ECIPES

 

Pactul verde european reafirmă ambiția Comisiei de a face din Europa, până în 2050, primul continent neutru din punct de vedere climatic. Acesta își propune să implice cetățenii și întreaga societate în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice.

Programul ECIPES, apărut în urmă cu 15 luni ca propunere la inițiativa IDEP Moldova, vizează asigurarea utilizării și renovării a 200.000 electrocasnice, realizarea a 500 proiecte verzi la nivel local și lansarea de către tineri a 2.000 de afaceri eco. Prin intermediul acestui program se doreşte finanţarea din fonduri europene a 17% din populația Republicii Moldova, a 50% din primării și a 2.000 tineri, viitori antreprenori. Cum cele trei componente ale programului ECIPES poartă o amprentă ecologică, dorinţa iniţiatorilor programului este ca, prin intermediul acestuia, Republica Moldova să se asocieze cu Pactul Ecologic European.

Pactul Ecologic European sau Pactul Verde European acoperă toate sectoarele economiei, în special transporturile, energia, agricultura, clădirile şi sectoarele industriale, de exemplu cele ale siderurgiei, cimentului, TIC, textilelor şi produselor chimice. Cum, în cadrul Pactului verde european, pachet de măsuri ambițios (de la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră la realizarea de investiții în cercetarea și inovarea de vârf) cu scopul de a proteja mediul natural al Europei, partea centrală o reprezintă acțiunile în domeniul climei, proiectele de mediu cu impact major în regiunile UE sunt cele finanțate prin programul LIFE,Fondul european de dezvoltare regională, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Orizont 2020, Fondul social european, Granturile SEE și norvegiene, Instrumentul european de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională etc.. LIFE 2018-2020 specifică faptul că proiectele integrate din cadrul subprogramului pentru mediu (pentru care se mai pot depune proiecte până pe 6 octombrie 2020) vor viza acțiuni de cofinanțare cu scopul principal de a ajuta statele membre și autoritățile regionale / locale în punerea în aplicare a planurilor sau strategiilor de mediu referitoare la natură, apă, aer, deșeuri. Experiența EAR-AER în domeniul proiectelor axate pe mediu a generat solicitarea din partea IDEP Moldova de oferi măsuri concrete de aliniere a Republicii Moldova cu prevederile Pactului Verde European. EAR-AER ca şi ceilalți participanții la Conferință au apreciat inițiativa IDEP Moldova de a crea un program integrat axat pe cetățeni, tineri şi primării cu o dimensiune ecologică şi digitală remarcabilă. De asemenea, entuziasmul şi abnegația organizației nonguvernamentale de a atrage fonduri europene direct pentru cetățeni şi localități în vederea realizării unei contribuții majore la realizarea Pactului verde european este de reținut şi promovat drept bune practici pentru dezvoltare regională.

Pactul Verde pune la dispoziția UE alegerile corecte ca răspuns la criza socio-economică transformând, în același timp, Europa într-o economie sustenabilă și neutră din punct de vedere climatic. UE a creat un instrument cheie pentru a se asigura că tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil și că nimeni nu este lăsat în urmă: Mecanismul pentru o tranziție justă. Acesta va suplimenta contribuția substanțială de la bugetul UE prin intermediul tuturor instrumentelor care sunt relevante în mod direct pentru tranziție. Ca atare, instrumentul Planului de redresare al UE, Next Generation EU, consolidează Pactul verde european și Orizont Europa, investind în infrastructuri esențiale (de la 5G la renovarea locuințelor). In același timp, instrumentul Next Generation EU permite ca “tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei să nu lasă pe nimeni în urmă”.

Republica Moldova este cel mai mare beneficiar de fonduri europene din vecinătatea estică. In această perioadă, pentru depășirea crizei pandemice de COVID-19 Republica Moldova a beneficiat de asistență economică de 87 milioane de euro, precum și de 140 milioane de euro alocate de către UE țărilor din Parteneriatul Estic. In același timp, 100 milioane de euro au fost alocate de către UE pentru sprijinirea IMM-urilor, iar 11 milioane pentru societatea civilă.